لوگو

علامتش مانند یک هواپیمای دراز است یعنی موشکی که علامت یک را بالا دارد این همراه می تواند شما را طی کند یعنی تا جاهای دور ببرد هواپیما یا کاغذ فرق نمی کند هر دو می توانند همراه را نشان دهند که یک هست و تجربه ای برتر دارد

این لوگو باید سفید باشد یعنی رنگ ابرهای تا احساس دوستی را تبادر کند باید یک باشد یعنی عدد یک بسیار درشت جلوه کند تا نشان دهنده تک بودن باشد و باید سنگین و صبر باشد تا علامت قلدری بوده و کمی شجاعت را تبادر نماید

ما به این لوگو نیاز داریم حالا یا علامت برند خودتان قرار دهید یا با ما تماس گرفته و آن را اهدا نمایید به زودی با طراح مکاتبه خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *