بهمراه

مخصوص تاکسی عوض شد

مخصوص باد بود به همراه زندگی

حالا تاکسی شده است

صاحب کتابی ندارد

به هر حال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *