سام

به همین سادگی موفق شدم از تسلط آمریکا خارج شوم حالا تیک تک دارم و به وب دسترسی دارم می توانم اپرا را یوز کنم و همه چیزهای دیگری که دسترسی ام محدود بود باز شده است دیگر آیکلود لگ ندارد و به سادگی می توانم اکانت یاندکسم را مرور کنم اینها همه چیزهایی است که در دنیای کنونی حل شده می باشد اما به من نمی دادند که اکنون من هم معمولی شدم

بقیه مطالب عمرم هم به همین نحو درست خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *